OGŁOSZENIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2017 z dnia 10.11.2017


w zakresie wykonania prac badawczych w ramach projektu pn.
„Automatyzacja procesów kontroli jakości, znakowania i konfekcjonowania detali polimerowych wytwarzanych w wielokomponentowej produkcji małoseryjnej”

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu:

Projekt pn. „Automatyzacja procesów kontroli jakości, znakowania i konfekcjonowania detali polimerowych wytwarzanych w wielokomponentowej produkcji małoseryjnej”, planowany do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł zamówienia:

Wykonanie usługi realizacji prac badawczych

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 10.12.2017 r. do godz. 23:59:59

Nazwa i adres Zamawiającego:

HANPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Władysława Paciorkiewicza 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049709, kapitał zakładowy: 1 178 000,00 zł, REGON 090482747, NIP 5541000095 Numer ogłoszenia: 1/POIR/2017

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2017 z dnia 10.11.2017” lub przesłać na adres e-mail: a.majchrowicz@hanplast.com

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.− Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej. Strona 2 z 8 − Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia oferenta. − Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane. − Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem). − Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym. − Oferta musi być sporządzona w języku polskim. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:

a.majchrowicz@hanplast.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Piotr Iwański tel. 52 323 42 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia Wykonania prac badawczych

Kategoria ogłoszenia: usługa

Podkategoria ogłoszenia: Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo Kujawsko-Pomorskie Powiat Bydgoszcz

Miejscowość: Bydgoszcz

 

SZCZEGOŁOWY OPIS ZAPYTANIA  WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI NALEŻY POBRAĆ PONIŻEJ.

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

To be dependable and competitive business partner that is responsible for all the stages of the project – from idea to the product – in a long-term cooperation with customers in order to jointly create innovative, solid and economically effective products.

2019-10-30

K - 2019 in Dusseldorf

The K show - international trade show for plastic and rubber industries took place in Dusseldorf from 16th until 23rd of October. The trade fair is held every 3 years and is an excellent opportunity to learn about industry news, (...)

more...

2019-06-28

PLASTPOL 2019

Thank you for visiting our stand during annual trade show in Kielce. We had a chance to have very interesting discussions about our possibilities and new opportunities for business. We hope to realese new projects soon.

2019-04-01

INNOFORM 2019

The Innoform fair was held on March 12-14 at Bydgoszcz Fair and Exhibition Center. Hanplast was also there. The trade fair proved to be very fruitful in terms of business contacts as well as maintaining relationships with current customers. We (...)

more...