OGŁOSZENIA

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIR/2017 z dnia 10.11.2017

 

w zakresie wykonania prac badawczych w ramach projektu pn. „Automatyzacja procesów kontroli jakości, znakowania i konfekcjonowania detali polimerowych wytwarzanych w wielokomponentowej produkcji małoseryjnej”

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu:

Projekt pn. „Automatyzacja procesów kontroli jakości, znakowania i konfekcjonowania detali polimerowych wytwarzanych w wielokomponentowej produkcji małoseryjnej”, planowany do realizacji w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł zamówienia:

 

Wykonanie usługi realizacji prac badawczych

 

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 10.12.2017 r. do godz. 23:59:59

Nazwa i adres Zamawiającego:

HANPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Władysława Paciorkiewicza 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049709, kapitał zakładowy:
1 178 000,00 zł,  REGON 090482747, NIP 5541000095

Numer ogłoszenia:

1/POIR/2017

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POIR/2017 z dnia 10.11.2017” lub przesłać na adres
e-mail: a.majchrowicz@hanplast.com

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

-        Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę należy przedstawić
w formie pisemnej.

-        Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia oferenta.

-        Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.

-        Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem).

-        Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje
w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.

-        Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:

a.majchrowicz@hanplast.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Piotr Iwański

 tel. 52 323 42 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonania prac badawczych

Kategoria ogłoszenia

usługa

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo

Kujawsko-Pomorskie

Powiat

Bydgoszcz

Miejscowość

Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest uzyskanie w procesie badawczym komponentów technologii w postaci systemu wieloźródłowego przetwarzania (wymiarowanie, zaburzenia ciągłości powierzchni, pozycja detalu względem osi transportu, wykrywanie detalu i jego strony, chwytanie i pozycjonowanie w opakowaniu, znakowanie i orientacja w przestrzeni narzędzi transportu) w czasie rzeczywistym dużej ilości danych (rzędu 200kB/cm2 dla każdego badanego detalu) umożliwiająca wykonanie automatycznej kontroli jakości, selekcji, znakowania, pakowania i dystrybucji detali polimerowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac badawczych w zakresie:

 1. Opracowanie równoległych algorytmów przetwarzania wzorców (algorytmy ważonego błędu średniokwadratowego dopasowujące parametry badanego elementu do referencyjnej wersji numerycznej) z zastosowaniem akceleracji sprzętowej obliczeń w postaci dedykowanych modułów IP zaimplementowanych w układach rekonfigurowanych FPGA oraz za pomocą procesorów graficznych z wykorzystaniem wysokiej rozdzielczości kamer (2-4 szt.) oraz matrycy profilometrów laserowych (2-6szt.) i elementów automatyki sterującej w tym także wykonanie:

a)      Analizy odporności algorytmów na szumy pomiarowe związane z oświetleniem, przesuwem i wibracjami taśmy podajnika

b)     Oceny ustawienia kamer ze względu na transformacje wizyjne i wpływ zniekształceń obrazu

c)      Analizy złożoności algorytmów przetwarzania obrazów, analiza stref martwych; ocena ustawienia profilometrów, uzyskanie profilu badanego elementu i ocena stref martwych

d)     Badań porównawczych metod przetwarzania obrazu z kamer wysokiej rozdzielczości i metod przetwarzania danych z profilometru ze względu na czasowe kryterium wydajnościowe (przetwarzanie informacji z kamer, przetwarzanie danych z profilometrów, łączne przetwarzanie danych z kamer i profilometrów)

e)      Wstępnego rozpoznawania (klasyfikacja) produktów

f)       Fuzji danych z kamery (kamer), profilometru (profilometrów)

g)      Mechanizmy i algorytmy korekcji wad wprowadzanych przez obiektywy kamer

Uwaga: wymaga się od wykonawcy zastosowania środowiska sprzętowego (serwer integrujących, układ FPGA w postaci dedykowanego modułu IP, Procesory graficzne GPU na zintegrowanej platformie sprzętowej) i systemu operacyjnego pracującego w reżimie czasu rzeczywistego np. QNX lub równoważny. Środowisko developerskie min MATLAB (wraz z przybornikami MATLAB Coder, Computer Vision System Toolbox, Image Acquisition Toolbox, Image Processing Toolbox i Neural Network Toolbox),

 1. Zaprojektowanie i wytworzenie architektury sprzętowej wykorzystywanej do akwizycji i przetwarzania danych na bazie układów procesorowych, układów rekonfigurowalnych oraz procesorów graficznych,
 2. Przyporządkowanie poszczególnych algorytmów do adekwatnych, gwarantujących oczekiwaną wydajność zasobów sprzętowych,
 3. Opracowanie procedury jak i narzędzi semiautomatycznego mapowania detali wytwarzanych w procesach dopuszczenia form do produkcji, tworzących bazę numerycznych wzorców referencyjnych przy wielokrotnym skanowaniu detali (minimum dwudziestokrotnym przeskanowaniu detali uznanych jako wzorcowe dla każdego typu wyrobu),

Uwaga: W procesie testowania laboratoryjnego przewidziano utworzenie repozytorium produktów (około 60 typów elementów każdy zdefiniowany dwustronnie) z uwzględnieniem faktu, iż dla każdego produktu kontrola gabarytów może wymagać kilkukrotnego skanowania, wykonywanego pod różnymi kątami. Każdy z produktów będzie skanowany, co najmniej dwukrotnie („dół” i „góra” elementu)

 

 1. Opracowanie w procesie eksperymentalnym modułów kontroli jakości detali gwarantujących wydajność procesu na poziomie 20cm/s przy rozdzielczości 1/10mm - 100 punktów/cm2 oraz wydajności przetwarzania strumienia danych wielopotokowych o wartości 217,6MB na poziomie 1,5sec na cykl przy intensywności zasilenia potoku co 0,5sec w tym integracja oraz uruchomienie algorytmów na laboratoryjnym stanowisku badawczym i określenie konfiguracji sprzętowej stanowiska badawczego pod kątem doboru profilometrów, kamer oraz systemu oświetlenia i innych potencjalnych komponentów systemu,
 2. Konsultacje technicznie technologiczne w procesie projektowania i wykonania środowiska badawczo – demonstracyjnego oraz prac eksperymentalnych z jego wykorzystaniem w tym udział w:

a)      Badaniach semi-automatycznego dodawania elementów do numerycznego repozytorium wraz z rozszerzeniem repozytorium do 200 elementów, dla każdego elementu posiadającego dwa obrazy numeryczne. Testy pracy szybkości w przypadku pełnego repozytorium produktów

b)     Badaniach algorytmów klasyfikacji elementów przy założeniu pełnej zmienności elementów badanych (17 tysięcy elementów w 15 rodzajowej zmienności) z klasyfikacją detali z uszkodzeniami.

c)      Badaniach fuzji danych z profilometrów i kamer w warunkach zmiennego, kontrolowanego oświetlenia.

d)     Badaniach wydajności obliczania normy klasyfikującej element jako poprawny/błędny w warunkach zróżnicowanych wad oraz w warunkach różnorodnie zdefiniowanych obszarów istotności pokrywania się z numerycznym wzorcem zaburzanych zmiennymi parametrami otoczenia środowiska przemysłowego.

 1. Wykonawca, wraz z wynikami badań, przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
 2. Opłata zostanie wykonana w formie zaliczkowej z zastrzeżeniem wypłaty jednorazowej do wysokości 50% wartości zamówienia netto a następnie wypłaty pozostałej części po dokonanym odbiorze prac stanowiących przedmiot zamówienia,
 3. Odbiór prac stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi poprzez spisanie protokołu odbioru oraz przekazanie całości wykonanych próbek oraz uzyskanych w toku prac badawczych wyników, wraz z wszelkimi prawami własności intelektualnej, jeśli takie powstaną w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

73110000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram zamówienia

Wykonanie usługi nastąpi w maksymalnym terminie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy na jej wykonanie.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 1. 2.   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3.  Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym w szczególności:

 • Dysponuje systemem operacyjnym czasu rzeczywistego ONX lub równoważny wraz z adekwatną platformą sprzętową
 • Dysponuje zasobem technicznym w postaci kamer wysokiej rozdzielczości oraz zestawu bolometrów w ilości i parametrach umożliwiających wykonanie prac eksperymentalnych.
 1. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie:

- w projektowaniu algorytmów przetwarzania danych (ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów równoległych),

- w pracy z wykorzystaniem środowiska MATLAB,

- pracy w środowisku systemowym QNX,

- w przemysłowej implementacji wyników kontroli jakości

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

 1. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę
  z zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym oferentem będzie:

- dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,
o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620): posiadanie co najmniej oceny B;

- dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę,
o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadającej ocenę niższą od oceny B i dla pozostałych podmiotów: uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na zlecenie temu oferentowi wykonania części merytorycznej projektu.

 1. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu z zastrzeżeniem także spełnienia warunków określonych w pkt 1 warunków dodatkowych.

 

 1. Jednocześnie z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane
  z HANPLAST Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)     posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu „Automatyzacja procesów kontroli jakości, znakowania i konfekcjonowania detali polimerowych wytwarzanych w wielokomponentowej produkcji małoseryjnej” oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta polegających na  zmianie  zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów uzupełniających od dostawcy:

Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający
o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Zamówienia uzupełniające:

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte i dokładnie rozróżnione całe wynagrodzenie należne Wykonawcy.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

-        Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;

-        Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

-        Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;

-        Oferta została złożona po wyznaczonym terminie

-        Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku
z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

-        nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

-        cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

-        wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

 

 

HANPLAST Sp. z o.o.

ul. Władysława Paciorkiewicza 3
85-862 Bydgoszcz

Tel.: (048) (52) 323 42 00

fax: (048) (52) 323 42 99

e-mail: hanplast@hanplast.comkontakt

To be dependable and competitive business partner that is responsible for all the stages of the project – from idea to the product – in a long-term cooperation with customers in order to jointly create innovative, solid and economically effective products.

2019-03-07

Hanplast awarded for being a desirable employer

Once again, the jury of the "Employer of Pomerania and Kujawy" contest rewarded our company for efforts to build a good image of the company as an employer. Hanplast received the award "for multidimensional activities enabling professional development and (...)

more...

2018-11-28

Hanplast awarded as an innovation leader

The Toruń Regional Development Agency along with the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship Government has organized the 10th competition called "Innovation Leaders of Pomerania and Kuyavia 2018". The ceremony and announcement of the results of the competition took place on November 9. Our (...)

more...

2018-08-22

Hanplast opens for visitors

No, it's not a mistake! As part of the celebration of the Bydgoszcz Industrial Heritage Year, the TeH20 route organized the first industrial night in Bydgoszcz on 25/08/2018. The city's leading production plants, including Hanplast, participated in the event. Our (...)

more...